Dėkojame Dievui – Gyvybės Davėjui už a.a. kun. Mareką ir prisimename jį piligriminio žygio metu

Registracija privaloma visiems 867496977, registracija online, Organizatorius kun. Viktor Kudriasov +370 677 55685.

Dėkojame Dievui – Gyvybės Davėjui už a.a. kun. Mareką ir prisimename Jį piligriminio žygio metu

2016 metų gruodžio 14 dieną, vėlai vakare, mirė sunkiai sirgęs kunigas, Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapijos vikaras Marek Butkevič.

Marek Butkevič gimė 1982 m. balandžio 10 d. Trakuose. Augo Vilniuje tikinčioje šeimoje, kurioje buvo laikomasi visų katalikiškų tradicijų, vėliau su šeima persikėlė į Lentvarį. Buvo aktyvus mokinys, mylimas draugų, mėgiamas mokyklos renginių vedėjas, pasižymėjęs geru humoro jausmu. Po vienos piligriminės kelionės tapo Lentvario bažnyčios ministrantu ir ėmė mąstyti apie kunigo pašaukimą. Dalyvavimas parapijos veikloje, gilinimasis į tikėjimo tiesas, bendravimas su kunigais ir seminaristais subrandino apsisprendimą  2000 metais stoti į Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminariją. Po vienų parengiamojo kurso metų nuo 2001 iki 2007 metų seminarijoje gilinosi į filosofinius ir teologinius mokslus, atliko praktikas parapijose, stovyklose.

2007 m. sausio 20 d. J. Em. Kardinolas Audrys Juozas Bačkis suteikė Marekui diakono šventimus, o tų pačių metų birželio 1 d. paskyrė jį Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos propedeutinio kurso ugdytoju.

2008 m. balandžio 12 d. Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje diakonas Marekas priėmė kunigo šventimus ir netrukus buvo paskirtas Vilniaus Šventosios Dvasios parapijos vikaru. 2011 m. rugpjūčio 30 d. perkeltas eiti vikaro pareigas į Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapiją. Ten besidarbuodamas, vėl prisidėjo prie kunigų seminarijos propedeutinio kurso studentų ugdymo (2014–2016 m.).

Kunigas Marekas patraukdavo įvairaus amžiaus žmonių širdis savo nuoširdžiu atvirumu, iniciatyvumu, kritišku mąstymu, tiesiakalbiškumu, taktišku humoro jausmu. Mokėjo gražiai bendradarbiauti siekdamas bendro Bažnyčios tikslo – sielų išganymo. Kunigas megdavo keliauti ir būti kalnuose. Jis buvo vienas iš organizatorių piligriminio žygio Eišiškės-Aušros Vartai ir keletą metų buvo žygio vedėjas. Visi prisimena jį, kaip jis piligriminio žygio metu nuostabiai ir džiaugsmingai komentuodavo futbolo varžybas ir įdomiai sakė konferencijas.

Velionio kūnas yra palaidotas šalia Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčios. Mus jaudina ir stiprina faktas, kad ant kunigo kapo visuomet yra daug žvakių ir net vaikų žaislai.

Nors kun. Marekas baigė savo žemiškąją piligrimystę, mes prisiminsime Jį maldoje ir kiekvieno žygio metu. Mokisimės, kaip jis – prasmingai gyventi ir tikėti. Marija – Gailestingumo Motina, kuri švieti mums Aušros Vartuose užtark jį ir mus, kad visi pasiektume Dangų.

Jeigu turite liudijimą, kaip Dievas veikė Jūsų gyvenime per kun. Mareką, prašome pasidalinti kudriaszoww@wp.pl

Gailestingasis Viešpats tepriima kunigą Mareką į savo džiaugsmą ir tepaguodžia liūdinčius.